επι

επι
    I.
    ἐπί
    I
    (перед гласн. - ἐπ΄, перед придых. - ἐφ΄; in crasi: κἀπί, κἀπ΄ - ион. κἠπί = καὴ ἐπί; οὑπί = ὅ ἐπί; τοὐπί = τὸ ἐπί; τἀπί = τὰ ἐπί; анастроф. ἔπι)
    1) praep. cum gen.
    (1) (на вопрос «где?»)
    - на
    

(στῆναι ἐπι πύργου Hom.; ἐφ΄ ἵππων καὴ ἐπὴ νεῶν βαίνειν Aesch.; ἐπὴ γῆς καὴ ὑπὸ γῆς Plat.)

    ἐπὴ τῶν πλευρῶν Xen. — на флангах;
    ἐπὴ προσπόλου μιᾶς χωρεῖν Soph. — идти в сопровождении единственной помощницы;
    ἐπὴ τελευτῆς Arst. — в конце

    - у, при, близ, подле
    

(κόλπος ὅ ἐπὴ Ποσιδηΐου Her.; μεῖναι ἐπὴ τοῦ ποταμοῦ Xen.)

    αἱ ἐπὴ Λήμνου ἐπικείμεναι νῆσοι Her. — острова, лежащие близ Лемноса

    - в
    

(ἐπὴ τοῦ προαστείου Thuc.; ἐπὴ τῶν ἐργαστηρίων καθίζοντες Isocr.; καταλῦσαι τὸν βίον ἐπὴ τῆς πατρίδος Luc.)

    οἱ ἐπὴ Θρᾴκης Thuc. — находящиеся во Фракии;
    οἱ ἐπὴ τῆς Ἀσίας κατοικοῦντες Isocr. — жители Азии;
    ἐπὴ τῆς οἰκίας Polyb. — дома

    (2) (на вопрос «куда?») на
    

(ἐπὴ τῆς γῆς καταπίπτειν Xen.)

    — в, к, по направлению (ἐπὴ τοῦ κόλπου πλεῦσαι Thuc.; ἥ ἐπὴ Βαβυλῶνος ὁδός Xen.):
    ἐπὴ τῆς εὐθείας κινεῖσθαι Arst. — двигаться по прямой (линии);
    ἀναχωρεῖν ἐπ΄ οἴκου Thuc. — вернуться домой;
    ἐπί στρατοπέδου ἐλθεῖν Xen. — прийти в лагерь;
    ἐπὴ γνώμης τινός γενέσθαι Dem. — присоединиться к чьему-л. мнению

    (3) в присутствии, перед (лицом)
    

(ἐπὴ μαρτύρων Isae., Xen.; ἐπὴ τοῦ δικαστηρίοιυ Isocr., Arst.)

    ἐπ΄ ἐκκλησίας Thuc. — в народном собрании

    (4) (при числах, мерах и т.п.) по
    

ἐφ΄ ἑνός Xen. — по одному, поодиночке;

    τὸ μέτωπον ἐπὴ τριακοσίων, τὸ δὲ βάθος ἐφ΄ ἑκατόν Xen. — по триста (человек) по фронту и по сто в глубину;
    ἐπὴ τεττάρων Thuc. — по четыре (в ряд) или в четыре ряда;
    ἐπὴ ὀκτὼ πλίνθων τὸ εὖρος Xen. — по восемь кирпичей в ширину

    (5) во время, в, при
    

(ἐπὴ Κρόνου Hes., Plat.; ἐπὴ τῶν ἡμετέρων προγόνων Xen.; ἐπὴ δείπνου Luc.; ἐπὴ τῶν δείπνων Diod. и ἐπὴ τῆς τραπέζης Plut.)

    ἐπὴ τῶν πράξεων Xen. — при наличии дела, когда нужно действовать;
    ἐπὴ τῆς ἐμῆς ζόης Her. — при моей жизни, пока я жив;
    ἐπ΄ ἐμεῦ Her., ἐπ΄ ἐμοῦ Dem. — в мое время;
    οἱ ἐφ΄ ἡμῶν Xen. — наши современники;
    ἐπὴ σχολῆς Aeschin. — в свободное время, на досуге;
    ἐπὴ τοῦ παρόντος Arst. — в настоящий момент, пока;
    ἐπὴ καιροῦ Dem. и ἐπὴ τῶν καιρῶν Aeschin. — вовремя, кстати:
    ἐπὴ μιᾶς ἡμέρας Luc. — в один (и тот же) день;
    ταύτας (τὰς πόλιας) ἐπ΄ ἡμέρης ἑκάστης αἵρεε Her.(Даврис) брал эти города по одному в день

    (6) по поводу, насчет, относительно, о
    

(ἐπί τινος λέγειν Plat., Arst.; ἐπί τινος σκοπεῖν Xen.; ἐπὴ πάντων ὀργίζεσθαι Dem.)

    κρίνειν τι ἐπί τινος Dem. — высказывать какое-л. суждение о чем-л.

    (7) в соответствии с (чем-л.), на основании, по
    

(ὄνομα γίγνεταί τινι ἐπί τινος Her.)

    (8) (выраж. отношение, зависимость, причастность, должность и т.п.; в переводе часто опускается)
    

ἐπὴ νόσου ἔχεσθαι Soph. — быть пораженным болезнью;

    ἐπὴ τῆς φιλότητος Arst. — под влиянием любви;
    (αὐτὸς) ἐφ΄ ἑαυτοῦ Her., Thuc., Xen., Plat.; — сам по себе, тж. отдельно, самостоятельно;
    ἐπὴ ὀνόματός τινος εἶναι Dem. — носить какое-л. имя;
    ἥ ἐπ΄ Ἀνταλκίδου εἰρήνη Xen. — Анталкидов мир;
    τὸ ἐφ΄ ἑαυτῶν Thuc. — их собственные дела, их личные интересы;
    μένειν ἐπὴ τῆς ἀρχῆς Xen. — оставаться у власти;
    οἱ ἐπὴ τῶν πραγμάτων (ὄντες) Dem. — государственные деятели;
    ὅ ἐπὴ τῶν δεσμῶν Luc. — тюремщик;
    ὅ ἐπὴ τῶν ὁπλιτῶν Dem. — начальник гоплитов;
    ὅ ἐπὴ τῶν ἐπιστολῶν Plut. — писец, секретарь;
    ὅ ἐπὴ τοῦ οἴνου Plut. — виночерпий;
    οἱ ἐπ΄ ἀξίας Luc. — высокопоставленные лица

    (9) (преимущ. в нареч. оборотах) в, при
    

ἐπὴ πάντων Dem. — во всех случаях, при всех обстоятельствах;

    ἐπὴ ἡσυχίας τινός Dem. — при (ввиду) чьей-л. беспечности;
    ἐπ΄ ἀδείας Plut. — в условиях безопасности;
    ἐπὴ σπουδῆς Plat. — прилежно, усердно;
    ἐπὴ ῥοπῆς μιᾶς εἶναι Thuc. — быть на волосок от гибели;
    ἐπ΄ αὐτῆς τῆς ἀληθείας Dem. — как оно действительно и есть (было), со всей истинностью;
    ἐπὴ κεφαλαίων Dem. — в общих чертах;
    ἔσται ὅ λόγος ἐπὴ παραδείγματος Aeschin. — скажем к примеру;
    ἐπ΄ ὅρκου Her. — клятвенно;
    ἐπ΄ ἴσας Soph. — равным образом, точно так же;
    οὐδ΄ ἐπὴ σμικρῶν λόγων Soph. — ни одним словечком, т.е. нисколько, никак

    (10) (по)среди, в числе
    

οὐδεὴς ἐπ΄ ἀνθρώπων Soph. — никто из людей

    2) praep. cum dat.
    (1) (на вопрос «где?») на
    

(ἐπὴ πᾶσιν βωμοῖς καίειν τι Hom.; ζωέμεν ἐπὴ χθονί Hes.; ἐπὴ τῇ πυρᾷ κεῖσθαι Plat.)

    ἐπὴ ταῖς οἰκίαις ἐπεῖναι Xen. — находиться на домах;
    ἐφ΄ ἵππῳ Xen. — на коне (верхом);
    ἐπὴ τῷ εὐωνύμῳ (sc. κέρᾳ) Xen. — на левом фланге:
    ἐπ΄ ἀμφοτέροις Arst. — с обеих сторон;
    — внутри, в (ἐπὴ δώμασιν ἕλκειν μακρόπονον ζωάν Eur.; ἐπὴ ταῖς οἰκίαισι τὰς δίκας δικάζειν Arph.);
    — при, у, возле (ἐπὴ Κελάδοντι μάχεσθαι Hom.; ἐπὴ θαλάττῃ οἰκεῖν Xen.):
    ἐπὴ δόξῃ κτίσαι τινά Plut. — прославить кого-л.

    (2) (на вопрос «куда?») на
    

(ἐπὴ γαίῃ καταθέσθαι Hom.: ἐπὴ γᾷ πίπτειν Soph.)

    — в, к, по направлению (βλέπειν ἐπί τινι Soph.):
    καταδεῖν ἵππους ἐπὴ κάπῃσιν Hom. — привязать лошадей к яслям;
    ἐπὴ οἷ καλέσας Hom. — подозвав к себе

    (3) в присутствии, перед
    

(ἐπὴ τοῖς δικασταῖς λέγειν Dem.)

    (4) против
    

(ἐπ΄ ἐχθροῖς χεῖρα τρέπειν Soph.; ἐπί τινι μηχανήν τινα ἱστάναι Eur.; τινὰ ἐπί τινι συνιστάναι Her.)

    ἐφ΄ Ἕκτορι ἀκοντίζειν Hom. — метать в Гектора копья

    (5) (вслед) за
    

(τῷ δ΄ ἐπὴ ὦρτο Διομήδης Hom.)

    ἐπ΄ ἐξειργασμένοις Aesch., Her.; — после того, как дело свершилось;
    ἐπὴ τούτῳ ἀνέστη Προκλῆς καὴ εἶπεν Xen. — после него встал Прокл и сказал

    (6) кроме, помимо, сверх
    

(ἐπὴ τούτῳ, ἐπὴ τῷδε и ἐπὴ τούτοις Her., Eur., Xen., Arst.)

    τὰ λοιπὰ τὰ ἐπὴ τούτοισι Her. — то, что после этого осталось;
    τρισχίλιοι ἐπὴ μυρίοις Plut. — три тысячи сверх десяти тысяч, т.е. тринадцать тысяч;
    μεῖζον ἐπὴ κέρδεϊ κέρδος Hes. — огромная прибыль;
    φόνος ἐπὴ φόνῳ Eur. — непрерывный ряд убийств

    (7) за, позади
    

οἱ ἐπὴ πᾶσιν Xen. — следующие за всеми, т.е. арьергард:

    ἐπί τινι εἶναι Xen. — следовать или быть построенным за кем-л.

    (8) в честь, в память
    

(ἐπί τινι λέγειν, sc. ἔπαινον Thuc., Lys., Plat.)

    ὅ λίθινος λέων ἕστηκεν ἐπὴ Λεωνίδῃ Her. — каменное изваяние льва воздвигнуто в честь Леонида

    (9) (выраж. принадлежность или зависимость; в переводе обычно опускается)
    

τἀπὴ σοὴ κακά Soph. — твои несчастья;

    ἐπί τινι τήν ἀρχέν ποιεῖσθαι Plut. — передать кому-л. (свою) власть, т.е. назначить кого-л. своим преемником;
    καταλείπειν τι ἐπί τινι Arst. — предоставить что-л. на чьё-л. усмотрение;
    ἐπί τινι εἶναι Xen., Plat.; — быть в чьей-л. власти, находиться в чьём-л. распоряжении:
    ἐπὴ τῷ πλήθει κράτος, sc. ἐστίν Soph. — власть принадлежит народу;
    ἐπί τινι ποιεῖν Dem. и ποιεῖσθαι Plut. — подчинить чьей-л. власти;
    τὰ πάντα τότ΄ ἦν ἐπὴ τοῖς τότ΄ ἔθεσι Dem. — все было тогда обусловлено тогдашними нравами;
    τὸ ἐπὴ τούτοις εἶναι Lys. — насколько это от них зависит

    (10) (об управлении, начальствовании или владении) во главе
    

ἐπὴ τοσούτῳ στρατεύματι Thuc. — во главе столь большого войска;

    ναύαρχος ἐπὴ ταῖς ναυσίν Xen. — флотоводец;
    ὅ ἐπὴ τοῖς καμήλοις Xen. — погонщик верблюдов;
    ἀπολιπεῖν τινα κληρονόμον ἐπὴ πολλοῖς κτήμασιν Plut. — оставить кого-л. наследником больших богатств

    (11) во время, в течение
    

(ἐφ΄ ἡμέρῃ ἠδ΄ ἐπὴ νυκτί Hes.)

    ἐπ΄ ἤματι Hom. — днем, но тж. в течение (одного) дня;
    ἐπὴ τῷ δείπνῳ (или σίτῳ) Xen. — за трапезой;
    ἥλιος ἧν ἐπὴ δυσμαῖς — солнце клонилось к закату;
    ἐπὴ (τῇ) τελευτῇ Arst. — в конце;
    ἐπὴ κυνί Arst. — во время каникул, т.е. в самое знойное время года

    (12) сообразно, согласно, соответственно
    

(ἐπὴ τοῖς νόμοις Dem.; καλεῖσθαι Ῥώμην ἐπὴ Ῥωμύλῳ τέν πόλιν Plut.)

    κεκλῆσθαι ἐπί τινι Plat. — быть названным по имени чего-л.;
    ἐπὴ πᾶσι οικαίοις Aeschin., Dem.; — по всей справедливости

    (13) вследствие, по поводу, из-за
    

(ἐπί τινι μάλα πολλὰ παθεῖν Hom., γελᾶν ἐπί τινι Aesch.)

    ἐπ΄ εὐνοία τῆς πόλεως Lys. — из любви к отечеству;
    ἐφ΄ αἵματι φεύγειν Dem. — подвергнуться изгнанию за убийство

    (14) с целью, ради, для
    

ἐφ΄ οἶς ἐλήλυθας Soph.(то), ради чего ты прибыл;

    ὀδόντες ἐπὴ τῷ διαιρεῖν Arst. — зубы для разрезания (пищи), т.е. резцы;
    ἐπὴ θανάτῳ συλλαβεῖν Isocr., Diod., Luc.; — схватить и предать смерти;
    ἐπὴ σωτηρίᾳ κοινῇ Plut. — для общего блага;
    ἐπ΄ ὠφελείᾳ τῶν φίλων Plat. — на пользу друзьям;
    ἐπ΄ ἀγαθῷ τινος Xen. — для чьего-л. блага

    (15) в отношении, что касается (до)
    

ἐπὴ ἐπῶν ποιήσει Ὅμηρον μάλιστα τεθαύμακα Xen. — в области эпической поэзии я больше всего восторгаюсь Гомером

    (16) (в мат. и проч. обозначениях)
    

τὸ ἐφ΄ ᾦ — В Arst. (нечто), обозначаемое буквой В

    (17) против
    

(ἥ ἐπὴ τῷ Μήδῳ συμμαχίᾳ Thuc.; νόμους ἐπὴ τοῖς ἀδικοῦσι ἀναγράψαι Dem.)

    (18) (об условии) на, за
    

ἐπ΄ ἀργύρῳ Soph., ἐπ΄ ἀργυρίῳ Dem., Arst. и ἐπὴ χρήμασιν Dem. — за деньги;

    ἐπὴ κέρδεσι Soph. и ἐπὴ κέρδει Xen. — из-за выгоды;
    ἐπ΄ οὐδενί Her. — ни за что;
    ἐπὴ μεγάλοις τόκοις Dem. — за высокий процент;
    δανείζειν ἐπὴ νηΐ Dem. — давать ссуду под залог корабля;
    ἐπὴ τοῖς εἰρημένοις Eur. и ἐπὴ ῥητοῖς Thuc. — на (заранее) установленных условиях;
    ἐπὴ τῇ ἴσῃ καὴ ὁμοίᾳ Thuc. — на равных и одинаковых условиях

    3) praep. cum acc.
    (1) (на вопрос «где?») на
    

ἐπὴ πολύ Thuc., Xen.; — на далеком расстоянии;

    ἐπ΄ ἀμφότερα Her., Arst.; — по обе стороны, с обеих сторон, в обоих направлениях;
    — у, при, в (ἐπὴ τὰς εἰσόδους στῆναι Xen.)

    (2) (на вопрос «куда?») на
    

ἀχθεῖσα ἐπὴ τέν βάσιν (sc. γραμμή) Arst. — опущенная на основание (прямая) линия, т.е. перпендикуляр;

    — в, (по направлению) к (ἐπὴ βωμὸν ἄγειν Hom.; ἐπὴ συμφορέν ἐμπίπτειν Her.; ἐπὴ τέν περιφέρειαν φέρεσθαι Arst.; ἥ ὁδὸς ἐπὴ Ἐκβάτανα φέρει Xen.):
    ἐπὴ τέρμα ἀφίκετο Hom. — от достиг цели;
    ἐπὴ τὸ αὐτὸ αἱ γνῶμαι ἔφερον Thuc. — мнения сошлись

    (3) на протяжении, через, по
    

πουλὺν ἐφ΄ ὑγρήν Hom. — по широко раскинувшемуся морю;

    ἐπὴ πολλὰ ἀλήθην Hom. — я обошел много стран;
    ἐπὴ εἴκοσι σταδίους Xen. — на расстоянии двадцати стадиев

    (4) среди, между
    

(κλέος πάντας ἐπ΄ ἀνθρώπους Hom.)

    τὸ κάλλιστον γένος ἐπ΄ ἀνθρώπους Plat. — красивейшее из человеческих племен

    (5) против
    

(πέμπειν στρατηγὸν ἐπί τινα Her.; ἰέναι ἐπὴ τοὺς πολεμίους Xen.)

    ταῦτ΄ ἐφ΄ ὑμᾶς ἐστιν Dem. — это направлено против вас

    (6) во время, в течение
    

ἐπὴ χρόνον Hom., Her. и ἐπὴ χρόνον τινά Plat. — в течение некоторого времени;

    ἐπὴ δύο ἡμέρας Thuc. — в течение двух дней;
    ἐπὴ βραχύ Arst. — вскоре и вкратце

    (7) (вплоть) до
    

(ἐπ΄ ἠῶ Hom.)

    ἐπὴ γῆρας ἱκέσθαι Hom. — дожить до старости

    (8) сообразно, согласно
    

ἐπὴ στάθμην ἰθύνειν Hom. — выравнивать по (натянутому) шнуру;

    ἐπὴ τοῦτον τὸν λόγον Lys. — на основании этих слов

    (9) (разделительно) по
    

ἐπὴ πέντε καὴ εἴκοσιν Thuc. — по двадцати пяти;

    ἐπὴ μίαν ναῦν Polyb. — по одному кораблю в ряд, т.е. в кильватерной колонне

    (10) (при указании промежутка времени) на
    

(ἐπὴ δέκα ἔτη Thuc.)

    ὅσον ἐπ΄ ἀνθρώπων γενεάν Xen. — сколько хватило бы на (всю) человеческую жизнь;
    ἐπ΄ ἡμέρην ἔχειν Her. — иметь дневное пропитание

    (11) (при указании числа или меры) в пределах, около, до
    

(ἐπὴ διηκόσια Her.)

    ὅσον ἐπὴ εἴκοσι σταδίους Xen. — протяжением до или около двадцати стадиев;
    μέ ὅλος ψευδής, ἀλλ΄ ἐπί τι Arst. — ложный не вполне, а частично

    (12) что касается (до), в отношении
    

(τοὐπὴ τήνδε τέν κόρην Soph.)

    ὅσον τοὐπ΄ ἐμέ Eur. — что касается или поскольку это зависит от меня;
    ἵπποι ἐπὴ νῶτον ἔϊσαι Hom. — кобылицы, равные по хребту, т.е. одинакового роста

    (13) с целью, для
    

(φρύγανα συλλέγειν ἐπὴ πῦρ Xen.)

    ἥκειν ἐπὴ πρᾶγος πικρόν Aesch. — прийти по печальному делу;
    ἐπὴ τὸ βοηθεῖν τινι Arst. — для оказания помощи кому-л.;
    χρήσιμος ἐπὴ οὐδέν Dem. — ни на что не годный

    (14) (в наречных выражениях)
    

ἐπὴ πᾶν Thuc., Arst. и ἐπὴ πάντα Plat. — в общем, в целом, вообще;

    ἐπὴ βάθος Thuc. — в глубину;
    ἐπὴ διπλάσιον Xen. — вдвое;
    ἐπὴ πλέον καὴ μᾶλλον ἢ ἐπ΄ ἔλαττον καί ἧττον Plat. — в большей или в меньшей степени;
    ἐπὴ ἶσα Hom. — поровну, (о борьбе) без чьего-л. перевеса;
    ἐπὴ ὅσον δεῖ Thuc. — (на)сколько нужно;
    ἐπὴ (σ)μικρόν Soph., Arst.; — немного, мало;
    ἐπὴ μεῖζον κοσμῆσαί τι Thuc. — чрезмерно разукрасить что-л.;
    ἐπὴ γελοιότερα Plat. — выставляя на смех;
    ἐπὴ τὸ ἄπειρον Arst. — до бесконечности, бесконечно;
    ἐπὴ τὸ χεῖρον Arst. — к худшему, во вред;
    ἐπὴ (τὸ) πολύ Xen., Arst.; — во многих случаях, (очень) часто

    II
    adv.
    1) поверх, наверху, сверху
    

ἐπὴ ἄλφιτα πάλυνεν Hom. — поверх (Гекамеда) насыпала муки;

    χυτέν ἐπὴ γαῖαν ἔχευαν Hom. — сверху (над могилой Патрокла) насыпали курган

    2) тогда, затем
    

ἦλθε ἐπὴ ψυχέ μητρός Hom. — тогда приблизилась душа матери

    3) а также, сверх того, далее
    

ἐπὴ δὲ πλήξιππον Ὀρέστην Hom.(Гектор и Арей убили) также искусного наездника Ореста

    II.
    ἔπι
    I
    анастрофически = ἐπί См. επι I
    II
    эп.-поэт. (= ἐπεστι) [3 л. sing. praes. к ἔπειμι См. επειμι I] есть, имеется
    

οὐ γὰρ ἔπ΄ ἀνήρ, οἷος Ὀδυσσεὺς ἔσκεν Hom. — ибо нет мужа, каким был Одиссей;

    ἔπι τοι καὴ ἐμοὴ θάνατος Hom. — ибо ведь и надо мной нависла смерть


Древнегреческо-русский словарь - М.: ГИИНС. . 1958.

Смотреть что такое "επι" в других словарях:

 • ἐπί — being upon indeclform (prep) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἔπι — ἐπί being upon indeclform (prep) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • επί — (AM ἐπί) (πρόθεση) Ι. (με γεν.) 1. επάνω σε μια επιφάνεια ή σ ένα σημείο («επί τής στέγης», «καθέζετ ἐπὶ θρόνου») 2. σχετικά με κάτι, σε αναφορά με κάτι («επί τού θέματος, επί τής ουσίας», «ἐπὶ καλοῡ λέγων παιδός») 3. χρονική περίοδος κατά την… …   Dictionary of Greek

 • επί — απαρχαιωμένη πρόθ. που λέγεται σε μερικές εκφράσεις. 1. με γεν. σημαίνει, α. τοπική σχέση: Επιτόπου. β. σχέση γειτνίασης: Χωριά επί της εθνικής οδού. γ. επιστασία, αρχηγία, επίβλεψη: Κυρία επί των τιμών. δ. χρονική περίοδο, εποχή όπου συνέβη ή… …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

 • Ἐπὶ δ’ἄλγεσι ἄλγεα κεῖται. — ἐπὶ δ’ἄλγεσι ἄλγεα κεῖται. См. Беда беду родит …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • επι(σε)σημασμένος — η, ο (Α ἐπισεσημασμένος, η, ον) (μτχ. παθ. παρακμ. τού επισημαίνω*) 1. αυτός που κάποιος έχει επισημάνει 2. (για γραμματόσημο) αυτό που φέρει επισήμανση …   Dictionary of Greek

 • Κἄν ἐπὶ τοῦ νεκροῦ κερδαίνειν. — κἄν ἐπὶ τοῦ νεκροῦ κερδαίνειν. См. С живого и мертвого …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Ἀνίπτοις ποσὶν ἀναβαίνειν ἐπὶ τό στέγος. — ἀνίπτοις ποσὶν ἀναβαίνειν ἐπὶ τό στέγος. См. Неумытые руки …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Τὸ ἐν τῇ καρδία τοῦ νήφοντος, ἐπὶ τῆς γλώττης ἐστὶ τοῦ μεθύοντος. — τὸ ἐν τῇ καρδία τοῦ νήφοντος, ἐπὶ τῆς γλώττης ἐστὶ τοῦ μεθύοντος. См. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Ροστόφ επί του Δον — (Ροστόφ να Ντόνου ρωσικά). Πόλη της Ρωσίας στο νοτιοδυτικό τμήμα της Δημοκρατίας, πρωτεύουσα της επαρχίας Ροστώφ (100.800 τ. χλμ.). Σπουδαίος σιδηροδρομικός κόμβος, είναι ποτάμιο λιμάνι στη δεξιά όχθη του Δον, λίγο πιο πάνω από τις. εκβολές του… …   Dictionary of Greek

 • Φρανκφούρτη επί του Μάιν — (Frankfurt am Main). Πόλη (648.000 κάτ. το 2003) της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στο ομόσπονδο κρατίδιο του Έσεν. Βρίσκεται πάνω στις δύο όχθες του Μάιν, σε απόσταση 35 χλμ. από τη συμβολή του με τον Ρήνο, σε ένα σημείο, όπου ο Μάιν… …   Dictionary of Greek


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»